Στην Data Entry House αναλαμβάνουμε επίσης μετατροπή αρχείων & εγγράφων από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή. Η ψηφιακοποίηση των αρχείων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (Ocr , Data Entry, Form Reading, Scanning).