ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 201 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  401 έως 423

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος

Βιβλιοθηκονομίας ή

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή

Διαχείρισης Πληροφοριών ή

Διεθνούς Εμπορίου ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή

Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή

Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή

Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή

Διοίκησης Μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή

Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή

Διοικητικής Τεχνολογίας ή

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή

Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή

Εμπορίας και Διαφήμισης ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 201 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  401 έως 423 (συνέχεια)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή

Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή

Λογιστικής ή

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή

Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών &

Τουριστικών Μονάδων ή

Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή

Τουριστικών Επιχειρήσεων ή

Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή

Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή

Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ή

Επιχειρησιακής Πληροφορικής**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 202  / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 424

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Ηλεκτρολογίας ή

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή

Ηλεκτρονικής ή

Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. *

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 203 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 425

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Μηχανικού, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή των Πρώην Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Ναυτικών Ακαδημιών ή των Πρώην Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή ΤΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 204  / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 426

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Πλοιάρχου, Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή των Πρώην Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή

δίπλωμα Ναυτικών Ακαδημιών ή των Πρώην Ανωτέρων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή

ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 205  / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 401 έως 423 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή  δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 301 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 501 έως 521

Πτυχίο ή δίπλωμα  

  • Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε  ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
  • Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, , ή
  • Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριος τίτλος:

  • Ενιαίου Λυκείου ή
  • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
  • Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
  • Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
  • άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 302 / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 522 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Δείτε εδώ τις διαθέσιμες θέσεις  και τις περιοχές.

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 003: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Μέρους Δεύτερου του π.δ. 141/2014 (Φ.Ε.Κ. 232/20.10.2014/τ.Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΩΔ. 004: Δίπλωμα Μηχανικού Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Δεύτερου του π.δ. 141/2014 (Φ.Ε.Κ. 232/20.10.2014/τ.Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΩΔ. 005: Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 141/2014 (Φ.Ε.Κ. 232/20.10.2014/τ.Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΩΔ. 006: Πτυχίο Ναυκλήρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 141/2014 (Φ.Ε.Κ. 232/20.10.2014/τ.Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΩΔ. 007: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης νομικής ή διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔ. 06 : Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών εφόσον επιθυμεί  τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.